ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี
การประชุมวิชาการเรื่อง ทำอย่างไรลดการฟ้องร้องทางการพยาบาล(How to decrease nursing sue)
จดหมายเชิญประชุม :   ดาวน์โหลด  
กำหนดการประชุม :   ดาวน์โหลด 
ใบสมัครเข้าประชุม :   ดาวน์โหลด 
ใบจองห้องพัก :   ดาวน์โหลด 
ค่าลงทะเบียน :   4,000.00  บาท
รับจำนวน : 200  คน
หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
สถานที่จัด : ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
วันที่จัดประชุม : 23 - 25 กรกฎาคม 2557
 
ปิดรับการลงทะเบียน เนื่องจากเกินวันที่กำหนดการรับลงทะเบียน