ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี
การวิเคราะห์ข้อมูลงานประจำสู่งานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางการพยาบาล
จดหมายเชิญประชุม :   ดาวน์โหลด  
กำหนดการประชุม :   ดาวน์โหลด 
ใบสมัครเข้าประชุม :   ดาวน์โหลด 
ใบจองห้องพัก :   -
ค่าลงทะเบียน :   4,000.00  บาท
รับจำนวน : 240  คน
หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
สถานที่จัด : ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดประชุม : 26 - 28 มีนาคม 2557
 
ปิดรับการลงทะเบียน เนื่องจากเกินวันที่กำหนดการรับลงทะเบียน