เกี่ยวกับรามาฯ 
.......................................
แนะนำคณะฯ
แนะนำมหาวิทยาลัยมหิดล
ความสำเร็จและรางวัล
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 

แพทย์/บุคลากร
.......................................
ภาควิชาและหน่วยงาน
งานวิจัย
สมัครแพทย์ประจำบ้านออนไลน์
สมัครแพทย์ดูงานระยะสั้น
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ห้องสมุดคณะแพทย์ฯ
วารสารรามาธิบดีเวชสาร

รามาธิบดีพยาบาลสาร
National Registry of Pediatric Injury

 

 
ประชาชน
.......................................
โครงการเบิกจ่ายตรง
สมัครงาน
สิ่งอำนวยความสะดวก
ข้อมูลการให้บริการโรงพยาบาล
@Rama
กิจการสังคม
ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี
แบบฟอร์ม/เอกสารกลาง
ติดต่อเรา
 
  นิสิต/นักศึกษา
....................................... 
หลักสูตร
สำนักงานการศึกษา
การศึกษาต่อเนื่อง
การรับเข้าศึกษา
เวชระเบียนออนไลน์ เพื่อตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
Ramathibodi Virtual Classroom
 
ศูนย์บริการความเป็นเลิศ
....................................... 
ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม
ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (AIMC)
ศูนย์พิษวิทยา
คลินิกวัยรุ่น
 
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
....................................... 
มูลนิธิรามาธิบดี
ฝ่ายการพัสดุ
คลังภาพ
รามาฯ ตูน
แบนเนอร์รพ.รามาธิบดี
รวมลิงค์
 
 
 National Registry of Pediatric Injury  Facebook Ramathibodi Twitter Ramathibodi
  นิตยสารเพื่อสุขภาพ @rama You Tube Ramathibodi stumbleupon
    


วิสัยทัศน์ : เป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และเป็นประทีปส่องทางด้านสุขภาพของประเทศ


พันธกิจ : สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ


ประกันคุณภาพการบริการเป็นเลิศ ด้วยรางวัลดีเด่นด้านการบริการประชาชน จาก ก.พ.ร. 5 ปีซ้อน


ศูนย์บริการข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


RAMA E-MAGZ นิตยสารฉบับแรกที่ปรากฎภายในโรงพยาบาลของประเทศ


งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้มุ่งเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ทันสมัยในระดับสากล


National Registry of Pediatric Injury


ระดับก่อนปริญญา มี 3 หลักสูตร
: แพทยศาสตรบัณฑิต
: พยาบาลศาสตรบัณฑิต
: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย


เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ของบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา จากทั่วประเทศ


วารสารรามาธิบดีเวชสาร
เป็นสื่อที่สำคัญในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การวิจัย และข่าวสารสู่วงการแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง


รามาธิบดีพยาบาลสาร
เผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า และการวิจัยทางการพยาบาล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


ศูนย์บริการผู้ป่วยอย่างครบวงจร ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ


มุ่งเป็นองค์กรการกุศลในดวงใจเพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน


วิสัยทัศน์ : บริหารจัดการทางด้านวัสดุและพัฒนาการการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทรัพย์สินเชิงรุก ให้เกิดความโปร่งใส รวดเร็ว มีคุณภาพ ตอบสนองต่อการใช้พัสดุของคณะฯ อย่างยั่งยืน มีดุลยภาพ และมีส่วนร่วมต่อสังคม


มุมหรรษา กับ รามาฯ ตูน


บริการด้านข้อมูล การป้องกันและแก้ไขปัญหา อันตรายที่เกิดจากสารเคมี ยา หรือสารพิษต่างๆ


ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์
สารจากคณบดี  / สารย้อนหลัง /


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  / ข่าวย้อนหลัง /

กิจกรรมคณะฯ  / กิจกรรมย้อนหลัง /

drupal stats

Stat Begin 21 Dec 2009
Page Rank Check